תקנון ותנאי שימוש באפליקציית (SOS Lifesaver  (SOS life & service

  1. הגדרות:

להקלת הניסוח, יוגדרו ההגדרות הבאות:

“האפליקציה” תוגדר להלן כאפליקציית SOS life and service הנמצאת בחנויות האפליקציה או במכשיר הסמארטפון של מי שבחר להוריד אותה למכשירו

“האתר” יוגדר להלן כאתר המלווה את האפליקציה הנמצא תחת הדומיין sos-service.org

“המיזם” יוגדר להלן האפליקציה ו/או האתר

“המפעיל” יוגדר להלן מפעיל המיזם

“משתמשי האפליקציה” יוגדרו להלן ככל מי שבחר להוריד את האפליקציה ו/או להשתמש בה.

“בעל עסק” – יוגדר להלן ככל מי שנרשם כבעל עסק ומסר את פרטי העסק שלו באפליקציה ו/או באתר הנלווה לה

“משתמש” – יוגדר להלן ככל מי שנרשם לאפליקציה ואינו מוגדר כ”בעל עסק” כהגדרתו לעיל.

“המפעיל” – תוגדר להלן כ מפעילי ובעלי האפליקציה ובעלת הזכויות על האפליקציה, על מרכיביו ועל הרעיון שבבסיסה

“תכנים” – יוגדרו להלן כטקסטים, תמונות, הטבות וכל מידע אותו מפרסם בעל עסק במיזם

  1. מבוא

אפליקציית SOS  היא אפליקציה חינמית לטובת הציבור, שנועדה לאפשר לאנשים להודיע לאחרים על מצב סכנה שהם נמצאים בו. יחד עם זאת אנו מודיעים בזאת למשתמשי האפליקציה כי אין בשום פנים ואופן להסתמך על האפליקציה ועל כל מי שמצוי בסכנה לעשות כל פעולה כאילו לא נעשה שימוש באפליקציה, קרי – להתקשר לכל מי שהוא מוצא לנכון שיושיט לו עזרה, כגון שירותי החירום, חברים וכו.

אין מפעילי האפליקציה אחראים לפעילותה התקינה ואינם מתחייבים שלא תהיינה תקלות טכניות ואחרות מכל סיבה שהיא בתפקוד האפליקציה. כל מי שעושה שימוש באפליקציה עושה זאת על אחריותו הבלעדית ואין ולא תהיה לו כל טענה בהקשר לתפקודה של האפליקציה ולכל תוצאה הנובעת מעצם שימושו ו/או הסתמכותו על האפליקציה.

באם אינך מסכים עם האמור לעיל, אתה מתבקש להסיר את האפליקציה ולא לעשות בה שימוש. עצם התקנת האפליקציה ורישומך אליה, מהווים את הבנתך והסכמתך לכל האמור לעיל.

כמו כן מאפשרת האפליקציה לנותני שירותים (להלן: “בעל/י עסק/ים), לתמוך באפליקציה, ולפרסם את עצמם באפליקציה ולהציע את שירותיהם למשתמשי האפליקציה.

האפליקציה ו/או מפעיליה אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר ו/או עקיף – לכל נזק, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האפליקציה, השימוש בה, המוצרים ו/או השירותים המפורסמים בה, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).

השימוש באפליקציה ובאתר לרבות הרשמתך כמשתמש ו/או בעל עסק מהווים את הסכמתכם לכל תנאי השימוש בה ו/או כל דין ללא תנאי ו/או הסתייגות ו/או הגבלה. לפיכך, טרם שימושכם באתר ו/או באפליקציה, אנא הקפידו לקרוא את תנאי השימוש כמפורט בתקנון (להלן: “תנאי השימוש“)

למען הסר ספק, תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה נועדו להסדיר את היחסים בין המפעיל ובין כל המשתמשים ובעלי העסקים המשתמשים בדרך כלשהי באתר ו/או באפליקציה ו/או בתוכנם ו/או במידע הקיים ומתפרסם בהם, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות.

ככל ותנאי השימוש במלואם אינם מוסכמים על משתמשי האפליקציה, יש להפסיק לאלתר את השימוש באפליקציה ולהסירה וכן להפסיק או הגלישה באתר  והחברה מסירה כל אחריות מצדה ואף שומרת על זכויותיה לפי כל דין.

מפעילי המיזם רשאים, בכל זמן, ללא כל התראה מראש ועל דעת עצמם, לשנות ו/או גרוע ו/או להוסיף מתנאי השימוש באמצעות תקנון תנאי שימוש זה, וכי כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין. תוקפו  של שינוי תנאי השימוש יחול מרגע פרסומו.

3.נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

על מנת לעשות שימוש באפליקציה, כמשתמש או כבעל עסק, נדרשת מסירת פרטים אישיים: שם, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני וכו.

נתונים אלה ישמרו בבסיס הנתונים של האפליקציה ו/או האתר. כמובן שמסירת הנתונים האמורים אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ”חובה” לא תוכלו להשתמש בשירותים אותם מציעה האפליקציה. השימוש במידע האישי שמסרתם, יהיה בהתאם לאמור במסמך מדיניות הפרטיות.

  1. בעל העסק

4.3 אחריות בעל העסק לתכנים אותם הוא מפרסם במיזם.

מובהר בזאת כי המפעיל, אינו אחראי בשום דרך שהיא לתכנים אותם מפרסמים בעלי העסקים – נותני השירות במסגרת האפליקציה ו/או האתר, וכן לרמת השירות, המקצועיות וכל תוצאה שיכולה לנבוע מהחלטתו של המשתמש לעשות שימוש במוצר ו/או בשירות של בעל עסק שמופיע באפליקציה ו/או באתר. מוסכם ומובהר בזאת כי כל בעל עסק, הוא האחראי הבלעדי לכל התכנים אותם הוא מעלה ומפרסם באתר ובאפליקציה. בעצם הרשמת בעל העסק ו/או ביצוע התשלום עבור ההופעה באפליקציה, מצהיר בזאת בעל העסק כי הוא בעל הזכויות ו/או בעל הרשאה המתירה לו להשתמש בתכנים אותם הוא מציג במסגרת האפליקציה ו/או האתר וכי אינו מפר זכויות יוצרים, כפי שמוגדרות בחוק זכויות יוצרים. בעל עסק המשתמש בשירותי האפליקציה מתחייב שלא לפרסם תכנים שאינם ראויים ו/או תכנים פוגעניים מכל סוג שהוא באפליקציה ו/או באתר. בעל עסק המפר אחת מהוראות אלו מתחייב לשפות את החברה באופן מיידי במידה וזו תתבע על ידי צד שלישי כלשהו בגין התכנים שאותם הוא מעלה.

4.4 אחריות בעל העסק לשירות מקצועי ואדיב במחירים הוגנים.

בעל עסק שהצטרף לאפליקציה, מצהיר על כך שהוא מתחייב לנהוג במקצועיות ובאדיבות והן מצהיר בזאת כי במידה ונדרש רשיון לתחום העיסוק אותו הוא מציע, הרי שיש לו כזה בתוקף והוא רשאי לעסוק בתחום העיסוק אותו הוא מפרסם במסגרת האפליקציה ו/או המיזם. מובהר בזאת כי אין המפעיל אחראי בשום דרך שהיא על השירותים והמוצרים אותו מציע בעל העסק וכן על כך שלבעל העסק אכן יש רשיון היכן שנחוץ כזה. כל המזמין שירות ו/או מוצר מבית העסק עושה זאת על אחריותו הבלעדית והוא האחראי לבדוק שאכן יש רישיון לנותן השירות היכן שנדרש כזה.

עם זאת במידה ומשתמש נתקל בבעל עסק המפר את אחד מהתנאים שלעיל, אנו מבקשים להודיענו על כך ואנו נבחן הוצאתו ברשימת נותני השירות המופיעים באפליקציה, במידה ועל פי שיקול דעתנו ישנה הצדקה לכך.

4.5 תשלום בעל עסק בעבור הופעה כנותן שירות באפליקציה

החברה מאפשרת לבעלי עסקים לתמוך באפליקציה ולהופיע בתשלום באזורים מסויימים כפרסום מבוסס מיקום של המשתמשים, לפי רדיוס שיקבע מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של המפעיל. לפיכך ברור לבעל העסק כי לא כל משתמש יראה את הפרסום שלו שמותנה במיקומו של המשתמש כאמור. התשלום בעבור הופעת בעל העסק באפליקציה יהיה בהתאם למחירים שיקבעו מעת לעת בין המפעיל לבין נותני השירות – בעלי העסקים. מובהר בזאת כי במקרה של תקלה טכנית שתמנע הופעה של בעל העסק יהיה זכאי בעל העסק לתוספת זמן בשיעור של הזמן שבו הוכח כי האפליקציה לא פעלה.

4.6 פרסום מודעות וקידום באתר ו/או באפליקציה

המפעיל או גורמים עצמאיים שיורשו לפעול מטעמה, יוכלו להציע לבעלי עסקים ולגורמים שלישיים אחרים, אפשרות לפרסם מודעות ו/או קידום באתר ו/או באפליקציה, תמורת תשלום כפי שתקבע החברה מעת לעת.

המפעיל רשאי למנוע על פי שיקוליו הוא, מעסק כלשהו לפרסם במיזם, במידה ויחליט כי עסק  זה אינו מתאים לרוח המיזם, אופיו או תדמיתו.

  1. קבצי cookies

באפליקציה נעשה שימוש ב  cookies – (להלן “עוגיות”) בכדי ששרתי המזים יוכלו לזהות את המשתמשים הרשומים ובעלי העסק  במהירות וביעילות כשהם חוזרים ומשתמשים באפליקציה.

בעצם שימושכם באפליקציה, אתם  מביעים את הסכמתכם להתיר למפעיל להשתיל “עוגיות” על מכשיר הקצה, בו אתם עושים שימוש באתר ו/או באפליקציה, להשתמש במידע הנמצא ב”עוגיות” ולזהותכם על פיו.

  1. אבטחת מידע והגנה על פרטיות משתמשי המיזם

המפעיל דואג לאבטחת המידע המצוי במייזם באמצעות חברת האחסון בה מאוחסן האתר ובאמצעים נוספים. על אף המאמצים הרבים והמשאבים המושקעים בכך, המפעיל אינו מתחייב בפני משתמשי המיזם לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים. ולא ישא בכל נזק שיכול ויגרם למשתמש ו/או לבעל עסק כתוצאה מכך.

  1. דיוור ישיר ומשלוח הודעות טקסט למשתמשי המיזם

בעצם הרשמתכם כמשתמש רשום ו/או כבעל עסק, אתם מביעים את הסכמתכם ומרשים למפעילי המיזם לשלוח למכשיר הסמרטפון שלכם ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שאותה ציינתם ו/או אשר איתה נרשמתם, מסרים והצעות פרסומיות מאת בעלי העסקים באתר וכן הודעות ומסרים מטעם החברה מפעילת האתר ו/או מצדדים שלישיים אחרים.

שימוש באתר ו/או באפליקציה כמשתמש רשום ו/או כבעל עסק מהווה הסכמתכם לכל האמור בתנאי השימוש ובכלל זה מהווה אישור רשמי מצידכם לשליחת מסרים בהודעות פוש, ו/או הודעות טקסט ו/או הודעות מייל לכתובות המייל שלכם ו/או אשר איתן נרשמתם.

  1. זכויות יוצרים וקניין הרוחני

המפעיל הינו בעל זכויות היוצרים ובעל הקניין הרוחני הבלעדית באפליקציה ובאתר הנלווה לה.

למען הסר ספק יודגש בזאת כי במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של המיזם נכללים, בין היתר, הרעיון העומד בבסיס האפליקציה, המידע הקיים באפליקציה ואשר מפורסם על ידי בתי העסק המופיעים בו, עיצובם הגראפי של האפליקציה והאתר, מבנה האפליקציה והאתר, מרכיביהם הצורניים והמהותיים של האפליקציה והאתר, הטקסטים המופיעים בהם , קודים, התוכנה, סקריפטים וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. הינם רכושו הבלעדי של המפעיל

חל איסור מוחלט על העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ”ל או חלק מהם לכל אדם ו/או גוף כלשהו אלא אם ניתנה לכך הסכמת המפעיל מראש ובכתב. אין בשימוש באתר ובאפליקציה משום מתן רישיון ו/או מתן זיכיון ו/או מתן זכות שימוש כלשהי במרכיבי האפליקציה ו/או האתר, סימניהם המסחריים, תמונות וכל המוצג הקיים בהם, ללא הסכמתו מפורשת של המפעיל מראש ובכתב.

העלאת תמונות של בעלי עסק, מהווה כאישור לשימוש ופרסום תמונות אלו לצרכי האתר, לרבות פרסום בגופי צד שלישי.

9.השימוש במידע על נותני שירות באפליקציה הינו על אחריותם הבלעדית של משתמשי האתר.

המפעיל עושה את מירב המאמצים לכך שהאינפורמציה שמפורסמת באפליקציה על נותני השירותים הדחופים תהיה אמינה ושנתוני השירותים יהיו מקצועיים ובעלי רישיון ככל שכזה נדרש. כל המידע המופיע באפליקציה ובאתר עומד לרשות המשתמשים כמות שהוא (As-is|). לפיכך השימוש באתר ובמידע שאותו הוא מספק הינה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. והאחריות לבדיקה האם אכן מדובר בנותן שירות מורשה הינו על אחריותם הבלעדית של המשתמשים

עם זאת, במקרה ונתקלתם בבעל עסק שמפרסם מידע שקרי ו/או שאינו בעל רשיון כנדרש, אנא ידעו אותנו ובמידה ונמצא כי בעל העסק מפר את תנאי השימוש כפי שנדרשים ממנו כדי להמשיך ולהופיע כנותן שירות, תשקל הסרתו מהאתר ומהאפליקציה.

10.הגבלת אחריות החברה ומי מטעמה

המפעיל אינו מתחייב להפעיל את האפליקציה ו/או האתר לפרק זמן מסויים כלשהו. וכן אינו מתחייב לפעולתם התקינה של האפליקציה ו/או האתר. אינו מתחייב להפעיל את האפליקציה והאתר במתכונתם הנוכחית לפרק זמן מסוים או קבוע.

ייתכן ויהיו תכנים שיועלו לאפליקציה באופן עצמאי על ידי כל בעל עסק באמצעות ממשק ניהול אישי המופעל על ידו באופן עצמאי. או כאלו שיועלו על ידי המפעיל בהתאם לחומרים שישלחו וימסרו לו על ידי בעל העסק. כאמור, כל בעל עסק אחראי באופן בלעדי לתכנים המועלים ומפורסמים על ידו ו/או הנמסרים למפעיל כדי שזה יעלה אותם עבורו. מובהר כי המפעיל אינו אחראי לתכנים אלו. עם זאת, במידה ומצאתם תכנים המפרים זכויות יוצרים שלכם ו/או תכנים פוגעניים, אתם מתבקשים לדווח לנו באמצעות טופס “צור קשר” תוך ציון שם העסק ומהות ההפרה ואנו נברר את העניין. במידה ונמצא את טענותיכם כמוצדקות, נפעל להסרת התכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או הפוגעניים ואף נשקול הענשת העסק המפר, באמצעות הסדרתו מהאפליקציה.

המפעיל שומר לעצמו הזכות לערוך ולשנות כראות עיניו שינויים מכל סוג שהוא באפליקציה ו/או באתר כגון: לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו בכל עת.

הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, מכל סיבה שהיא לא תהווה עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מצד מי מהמשתמשים ו/או בעלי העסקים.

במקרה של הפסקת מלאה של פעילות או הפרעה מהותית שאינה מאפשרת שימוש במיזם אשר נמשכת מעל 7 ימים, יהיו בתי העסק שרכשו פרסום באפליקציה ו/או באתר, זכאים להחזר יחסי בגין התקופה בה לא היה המיזם פעיל. בכל מקרה, לא יהיו זכאים בעלי העסק כמו כל משמשי המיזם לפיצוי כלשהו מעבר לאותו החזר יחסי כאמור. למפעיל תהיה שמורה הזכות לתת לבתי העסק שרכש שירותים בתשלום, תקופה חליפית זהה ללא תשלום, כפיצוי מוסכם בגין הזמן בו לא היה המיזם פעיל וזאת במקום להחזיר לבתי העסק שרכשו שירותים בתשלום את עלות התקופה היחסית בה המיזם לא היה פעיל.

המפעיל עושה מאמצים רבים לדאוג שהאתר והאפליקציה יהיו מאובטחים, ואולם אינו יכולה לערוב לכך שהאתר ו/א האפליקציה לא יותקפו ויפרצו על ידי גורמי צד שלישי. לפיכך מובהר בזאת כי המפעיל לא יהיה אחראי לחדירת נוזקות או לכל נזק שיגרם למחשבים ו/או למכשירי הקצה של משתמשי המיזם כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או מגלישה באתר.

  1. ברירת דין וסמכות שיפוט.

בכל הנוגע לשימוש במיזם ולתנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. מובהר ומוסכם, כי לבית משפט השלום בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לשימוש, ופרסום במייזם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

  1. פרטי המפעיל:

 

 כל הודעה למפעיל בקשר עם תנאי השימוש תעשה אליה בפרטים שלהלן:

דוא”ל: dfusmax@gmail.com


מדיניות הפרטיות